Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

 • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw rozliczeń finansowych
 • w Wydziale Transportu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Seminaryjska 12
  25-372 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce
 • ul. Kusocińskiego 51
  25-372 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym wszystkich rachunków, faktur i not, które dotyczą wydatków w grupie transport
 • prowadzenie ewidencji wydatków oraz dokumentacji finansowej Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • uzgadnianie z Wydziałem Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach stanu środków finansowych na poszczególnych pozycjach budżetowych oraz informowanie Naczelnika Wydziału o stopniu wykorzystania środków finansowych przydzielonych w ramach planu finansowo-rzeczowego
 • przygotowywanie projektów i uczestniczenie w konstruowaniu planu finansowego w grupie transport oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentów z tym związanych
 • opracowywanie wniosków dotyczących przesunięć środków finansowych na poszczególnych pozycjach budżetowych
 • opracowywanie i wystawianie faktur, not za wykonane usługi i odsprzedawane materiały przez Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • prowadzenie ewidencji kosztów oraz rozliczanie umów na holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych w województwie świętokrzyskim
 • nadzorowanie i rozliczanie realizacji wszystkich umów na zakup części zamiennych, materiałów i usług

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa
  – oświetlenie naturalne i sztuczne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek nie posiada windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 1,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczeń finansowych
  • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości
  • łatwość nawiązywania kontaktów
  • umiejętność właściwej interpretacji przepisów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Seminaryjska 12
  25-372 Kielce

  z dopiskiem w liście motywacyjnym – starszy inspektor do spraw rozliczeń finansowych w Wydziale Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych oświadczeń i listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/ w zakładce „Zatrudnienie w Policji”