Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 • Łódzki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw księgowo – finansowych
 • w Wydziale Transportu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • ul. Stokowska 21/25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie i opracowywanie dokumentów finansowych zewnętrznych (faktury VAT, rachunki, noty księgowe itp.) pod względem merytorycznym oraz ich zgodności z Ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestrów wydatków finansowych wg. rozdziałów, paragrafów kwalifikacji budżetowej w celu dostarczenia bieżącej informacji finansowej,
 • wystawianie dokumentów księgowych (faktury VAT itp.) podmiotom zewnętrznym w celu dochodzenia należności skarbu państwa za świadczone usługi lub sprzedane materiały,
 • prowadzenie rejestru wystawionych faktur VAT podmiotom zewnętrznym w celu dostarczenia aktualnej informacji finansowej,
 • sprawdzanie zgodności wydruków finansowych z rejestrami finansowymi funkcjonującymi w Wydziale Transportu w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, praca w systemie podstawowym, wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, obecność wind w budynku, praca na 3 piętrze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość prawa o rachunkowości,
  • podstawowa znajomość przepisów o podatku VAT,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie: do roku w obszarze finansów publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  03-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 174639”

Inne informacje:

  – wynagrodzenie: 1,145 mnożnik kwoty bazowej tj. 2145,55 zł brutto + wysługa lat,
  – oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
  – do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
  – wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce ” PRACA I SŁUŻBA” – Praca w służbie cywilnej,
  – aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego