Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

 • Łódzki Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw planowania i przygotowywania robót remontowo-inwestycyjnych pod względem formalno-prawnym i finansowym w ramach wykonywanych zadań wydziału
 • w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • ul. Pienista 71

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie wniosków i programów funkcjonalno-użytkowych wraz z niezbędną dokumentacją, w tym formalno-prawną oraz wniosków o zwiększenie wartości kosztorysowej realizowanych zadań z wykorzystaniem np. programu komputerowego Seko WKI-plan i Archikad
 • opracowywanie obmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadań remontowo-inwestycyjnych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę z wykorzystaniem programu do kosztorysowania
 • sprawdzanie pod względem prawidłowości wykonania uwzględniając zakres robót wskazany w dokumentacji wykonania kosztorysów inwestorskich wykonanych w ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zawieranych z projektantami umów
 • opracowywanie dokumentów formalno-prawnych, celem uzyskania przewidzianych przepisami pozwoleń na realizację zadań w tym pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania robót i innych uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie dokumentów formalno-prawnych i dokumentacji do przetargów wynikających z Ustawy Prawo zamówień Publicznych w zakresie wniosków rozpoczynających postępowanie, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 • opracowywanie dokumentów formalno-prawnych, w tym umów celem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej i odbiór wykonanej dokumentacji, w tym współudział w dokonywaniu jej sprawdzenia w zakresie zgodności jej wykonania z warunkami zawartymi w umowach i założeniach zamawiającego dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę
 • opracowywanie i sporządzanie stosownych harmonogramów sprawozdań oraz korekt w zakresie wieloletnich i rocznych planów remontowo-inwestycyjnych, obsługa bieżącej korespondecji w zakresie realizowanych zadań
 • ustalanie podstawowych kierunków pracy wydziału na dany rok, w tym prowadzenie sprawozdawczości w zakresie obowiązujących przepisów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na paterze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne w specjalności budowlanej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze, tj. doświadczenie w pracy w organach związanych z zrządzaniem i utrzymaniem obiektów
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość prawa budowlanego i zamówień publicznych
  • umiejętność kosztorysowania i opracowywania programów fukcjonalno-użytkowych

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługiwania programów komputerowych, w tym do kosztorysowania
 • znajomość zagadnień związanych z inwestycjami finansowymi przez budżet państwa i obowiązujących przepisów w tym zakresie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia z służbie cywilnej nr ogłoszenia 180708”.

Inne informacje:

  – wynagrodzenie: 1,2110 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat, tj. 2 269,22 zł brutto + wysługa lat,
  – oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
  – na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomienie o terminie rozmowy,
  – oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – oświadczenia i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
  – wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce „PRACA” – służba cywilna-oświadczenia,
  – aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.