Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

 • Opolski Komendant Wojewódzki Policji w Opolu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw eksploatacji i rozliczeń za media
 • w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Opolu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie usług wywozu nieczystości stałych, odpadów niebezpiecznych, opłat z tytułu czynszu,
 • Prowadzenie całości gospodarki odpadami niebezpiecznymi w zakresie KWP oraz nadzór nad realizacją zadań w tym zakresie w podległych jednostkach terenowych,
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z usuwaniem odpadów, w tym przygotowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
 • nadzorowanie przekazywania pomieszczeń między wydziałami KWP (tzw. gospodarka pomieszczeniami),
 • opracowywanie planów finansowych w zakresie opłat za ochronę środowiska, ich realizacja oraz opracowywanie danych sprawozdawczych w tym zakresie,
 • rozliczanie Zakładu Emerytalno-Rentowego oraz wydziałów zamiejscowych KGP z tytułu eksploatacji
 • wykonywanie wszelkich niezbędnych zadań związanych z utrzymaniem czystości w obiektach służbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek nie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo (bariery architektoniczne),

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie techniczne,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
 • wysoka odporność na stres, samodzielność, obsługa komputera,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Korfantego 2
  45-077 Opole
  z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 13 BIP KPRM” i z adresem nadawcy na kopercie

Inne informacje:

  Wynagrodzenie ok. 2500 zł brutto.

  Zachęcamy do brania udziału w postępowaniu konkursowym osoby niepełnosprawne!

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  1) Oferty niekompletne i niespełniające wymogów formalnych oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone.
  2) Oferty złożone przez kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego, bądź nie zostały wskazane jako najlepsze są niszczone po upływie 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji.
  Oferty te mogą zostać odebrane osobiście przez kandydata przed upływem tego terminu.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Dodatkowe informacje: (0-77) 422-25-02. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie oprócz www.dsc.kprm.gov.pl oraz www.opolska.policja.gov.pl.