Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Wydziale Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji
  w Poznaniu
  ul. Kochanowskiego 2a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i wydawanie przesyłek pocztowych,
 • sprawdzanie prawidłowości adresowania i zabezpieczania przyjmowanych przesyłek,
 • segregacja oraz wpisywanie przesyłek w wykazy,
 • pakowanie opracowanych przesyłek w pakiety i pojemniki oraz przygotowywanie ich do wysłania,
 • kontrola prawidłowości sporządzonych wykazów i dokonywanych pokwitowań,
 • sporządzanie ogólnej ewidencji oraz zestawień obrotu przesyłek przyjetych, wydanych i przekazanych,
 • segregacja wykazów według kolejności zapisów dokonanych w liście przychodu-rozchodu, przygotowywanie ich do przechowywania i archiwizacji,
 • rozpakowywanie i segregowanie przywiezionego ładunku pocztowego,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w godz. 7:00 – 15:00
  wysiłek fizyczny.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • oświetlenie mieszane,
  narzędzia pracy – komputer, telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy biurowej lub w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodzielność
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • list motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
 • życiorys powinien zawierać numer PESEL ,
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

Termin składania dokumentów:

  09-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań

Inne informacje:

  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-141-00,
  – zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
  – listy kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczone zostaną na stronie BIP KWP w Poznaniu pod numerem ogłoszenia.
  – metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, (w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy)
  – wynagrodzenie według mnożnika 1.3 kwoty bazowej (tj. 2.435,99 zł. brutto + wysługa lat),
  – dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego),
  – dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.