Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw teleinformatycznych
 • w Wydziale Łączności i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  ul. Małopolska 47
  70-515 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Konfigurowanie sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych;
 • Reagowanie na zgłoszenia użytkowników związane z eksploatacją sprzętu i oprogramowania oraz bieżące usuwanie nieprawidłowości w ich działaniu;
 • Dokonywanie bieżącej naprawy i konserwacji oraz diagnozowanie i usuwanie usterek w urządzeniach teleinformatycznych;
 • Dokonywanie konserwacji, modyfikacji i rozbudowy sprzętu teleinformatycznego;
 • Administrowanie (instalacja, konfiguracja, aktualizacja) systemami operacyjnymi, zarządzanie kontami użytkowników na stacjach roboczych;
 • Instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania na stacjach roboczych, niezbędne użytkownikom do wykonywania powierzonych obowiązków służbowych (m.in. oprogramowanie biurowe, archiwizujące, pocztowe, szyfrujące);
 • Przeprowadzanie procedur napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji technicznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń podłączonych do wydzielonej sieci policyjnej oraz sieci internetowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i fax. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, a także przemieszczania się wewnątrz budynku (pomiędzy pokojami i piętrami) i poza nim. Praca wymagająca kontaktu z petentami i instytucjami zewnętrznymi (przeważnie telefonicznego) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Małopolskiej 47. Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku, w pokoju biurowym czterosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w windę, jednak budynek i pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne
  Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: Wynagrodzenie zasadnicze: 2482,84 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze napraw sprzętu komputerowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej/instrukcji obsługi,
  • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputerów stacjonarnych i przenośnych pod względem sprzętowym i programowym,
  • umiejętność instalacji i konfiguracji urządzeń peryferyjnych,
  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi,
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • sprawna organizacja czasu pracy i samodzielność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • znajomość IBM Lotus Notes,
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1 kV.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  02-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47, pok. 2
  70-515 Szczecin

  z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 16/ 2015”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 2 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie przed upływem tego terminu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 82-11-261 lub 82 11 235.