Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw rozliczeń finansowych i planowania
 • w Wydziale Transportu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  ul. Małopolska 47
  70-515 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie analiz, zestawień i wykazów dotyczących operacji gospodarczo-finansowych realizowanych na potrzeby jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Szczecinie oraz CBŚP, BSW, KGP i innych KWP;
 • Przygotowywanie danych statystycznych i informacji niezbędnych do sporządzania planów finansowych oraz bieżąca analiza wysokości zaangażowania wydatków budżetowych realizowanych w stacji obsługi nr 2;
 • Przygotowywanie danych ewidencyjnych (ilościowych i wartościowych) niezbędnych do przygotowywania procedur przetargowych w zakresie zaopatrzenia stacji obsługi w części zamienne i akcesoria;
 • Sporządzanie zleceń na naprawy realizowane przez podmioty zewnętrzne w oparciu o analizę porównawczą cen 1 rbg, terminów i możliwości technicznych wykonania usługi;
 • Kontrola odbieranej od podmiotów zewnętrznych dokumentacji dotyczącej wykonywanych usług, sporządzanie protokołów przyjęcia robót, kompletowanie całości dokumentacji historii napraw pojazdów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych w pokoju kilkuosobowym wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe. Budynek i pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Praca wymaga poruszania się w terenie pojazdem służbowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – praca przy monitorze ekranowym.
  Inne
  Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 2 350,00 zł/m-c brutto + wysługa lat

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych

wymagania dodatkowe

 • znajomość programu Microsoft Word, Excel, Open Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  05-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47, pok. nr 2
  70-515 Szczecin

  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 17/2015”.

Inne informacje:

  Inne informacje:
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie przed upływem tego terminu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 82 16 111, 91 82 11 235.