Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw zamówień publicznych
 • w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i prowadzenie wybranych postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego poprzez pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej w celu umożliwienia jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji dolnośląskiej zakupu potrzebnych dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie z prawem zamówień publicznych
 • przygotowywanie wspólnie z członkami komisji przetargowej propozycji decyzji zarządczych dla kierownika zamawiającego o uwzględnieniu lub odrzuceniu protestu, odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy oraz unieważnieniu postępowania lub wyborze oferty najkorzystniejszej(wykonawcy) zgodnie z procedurami zamówień publicznych
 • zapewnienie procesowi przetargowemu standardów kontroli finansowej poprzez diagnozowanie obszarów wrażliwych i obszarów ryzyka sprzyjających wystąpieniu zjawisk patologicznych( mających znamiona czynów kryminalnych) lub naruszenia dyscypliny finansowej
 • weryfikacja planów oraz korekty wydatków rzeczowych wydziałów zaopatrujących w celu opracowania planu oraz korekt planu zamówień publicznych KWP we Wrocławiu zgodnie z postanowieniami prawa zamówień publicznych
 • przygotowywanie sprawozdania z realizacji planu zamówień publicznych KWP we Wrocławiu w celu przekazania informacji do jednostek nadrzędnych oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • obsługa systemu informacji o zamówieniach publicznych, portalu internetowego KWP we Wrocławiu oraz księgi zamówień publicznych w celu zapewnienia potencjalnym wykonawcom pełnej informacji o prowadzonych postępowaniach przetargowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w stresie, narażenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, przy monitorze ekranowym, sztuczne oświetlenie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • wiedza w zakresie Prawa zamówień publicznych
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność argumentowania i komunikatywność
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych i rozwiązywania problemów
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie administracyjne lub ekonomiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności itp.

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław
  lub składać osobiście w siedzibie KWP we Wrocławiu – za potwierdzeniem odbioru – wejście od ul. Podwale 31-33 w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00

Inne informacje:

  W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze.
  Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego-mnożnik kwoty bazowej w wysokości 1,694
  O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
  Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.