Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw dekretowania dowodów księgowych
 • w Wydziale Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretowanie operacji finansowych bankowych i kasowych, w celu dostarczenia rzetelnej informacji finansowej
 • uzgadnianie prawidłowości zapisów księgowych w systemie „Konto” celem zapewnienia zgodności kosztów z wydatkami
 • wprowadzanie dowodów księgowych do systemu „Konto”, w celu dostarczenia bieżącej informacji o poniesionych kosztach i wydatkach
 • oprawianie dowodów księgowych oraz list płac w celu zapewnienia właściwego przechowywania dokumentów
 • sprawdzanie sum kontrolnych z dowodów księgowych z poniesionymi wydatkami w celu ustalenia ich zgodności
 • przygotowywanie dokumentów księgowych do przekazania do archiwum KWP w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca siedząca
  – praca wymaga szczególnej koncentracji
  – praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze
  – obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)
  – budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej
  • umiejętność pracy w zespole
  • wysoka kultura osobista
  • umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego
  • umiejętność stosowania analitycznego myślenia
  • rzetelność, dokładność, skrupulatność

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie rachunkowości
 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż, kwalifikacje itp.

Termin składania dokumentów:

  09-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Wydział Kadr i Szkolenia ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław lub składać osobiście – za potwierdzeniem odbioru – w siedzibie KWP we Wrocławiu – wejście od ul. Podwale 31-33 w dni powszednie od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 15.00

Inne informacje:

  W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 2 561,54 zł brutto. O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
  Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.