Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie działania urządzeń radiowych, pracujących w sieciach zarządzania Wojewody, koordynacji ratownictwa oraz ostrzegania i alarmowania, poprzez codzienne sprawdzanie łączności w celu utrzymania gotowości do pracy urządzeń systemu w sytuacjach kryzysowych
 • opracowyw.oraz aktualiz.wojewódz.planu zarządzania kryzys.w zakresie funkcjonowania systemu łączności dla potrzeb kierowania i współdział.realizow.zadań w warunkach bieżącej pracy Wojewódzkiego CZK oraz w warunkach ustawow.stanu nadzwyczajnego w celu zabezp.technicznych warunków obiegu informacji pomiędzy wszystkimi podmiot.i jednost.organiz.wojew.systemu zarządz.i reagowania kryzysowego
 • opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentów z zakresu organizacji łączności kierowania i współdziałania w celu zobrazowania aktualnego stanu organizacyjnego i powiązań funkcjonalnych elementów sieci łączności
 • koordynowanie zakupu urządzeń i sprzętu łączności oraz udział w czynnościach odbiorczych nowo zainstalowanych lub zmodernizowanych urządzeń w celu utrzymania sieci łączności na poziomie gwarantującym jej sprawność i realizację wszystkich wymaganych rodzajów usług telekomunikacyjnych
 • nadzorowanie stanu technicznego sprzętu i urządzeń łączności, stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz planowanie potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu zapewnienia ciągłości łączności z poszczególnymi jednostkami
 • współpraca z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi i pocztowymi w zakresie opiniowania i uzgadniania planów działań na wypadek wystąpienia szczególnych zagrożeń
 • opracowywanie wniosków i propozycji w zakresie rozbudowy, modernizacji i eksploatacji systemów i urządzeń łączności w celu utrzymania i eksploatacji sieci radiowej zgodnie z zasadami prawa telekomunikacyjnego, normami Urzędu Regulacji Elektronicznej oraz na poziomie technologicznym adekwatnym do aktualnego, średniego poziomu stosowanych w kraju rozwiązań technicznych w tym zakresie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. KPUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba KPUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego , w tym 1 rok w realizacji zadań związanych z telekomunikacją
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
  • znajomość podstaw prawa administracyjnego
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
  • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o zarządzaniu kryzysowym, Prawo telekomunikacyjne
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
  • umiejętność redagowania pism urzędowych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie na kierunku: telekomunikacja
 • umiejętność prezentacji, odporność na stres
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
  Kancelaria ogólna, pokój 12
  ul. Konarskiego 1, 85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem:
  „starszy inspektor – WBZK”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń – opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (…)”.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.