Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw legalizacji pobytu
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 103 
  90-425 Łódź 
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydawanie cudzoziemcom polskich dokumentów (analiza dokumentów, uzupełnianie materiału dowodowego m.in. o uzyskanie w drodze przesłuchań zeznania cudzoziemców i świadków, występowanie z wnioskami o opinie do uprawnionych organów) w celu zgromadzenia dowodów;
 • przygotowywanie projektów decyzji i przekazywanie ich wraz z analizą sprawy osobie upoważnionej przez Wojewodę Łódzkiego;
 • Udzielanie cudzoziemcom kompleksowej informacji na temat obowiązujących przepisów, procedur i zasad, związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Przyjmowanie wniosków w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wydawanie cudzoziemcom polskich dokumentów w celu wprowadzenia tych wniosków do ogólnopolskiego systemu informatycznego i przekazania pracownikom, odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania administracyjnego w dalszej części.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca samodzielna
  praca wymagająca koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej (praca lub staż)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  • bardzo dobra znajomość aktów prawnych w sprawach dotyczących cudzoziemców;
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i procedur postępowania administracyjnego;
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętności redakcyjne oraz interpersonalne;
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
  • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi systemu informatycznego rejestrującego cudzoziemców;
 • znajomość dodatkowego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Łódzki Urząd Wojewódzki 
  Punkt Obsługi Klienta bud.C 
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 
  z dopiskiem Oferta pracy nr 173282

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 600, 00 zł brutto.
  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów ( Dz. U. 2014.1111 zm.) 
  Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. 
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja 
  o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
  Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Siedziba administratora danych : 
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie roku od daty ogłoszenia naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0 42 664-16-60 lub 0 42 664-16-51.