Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw nadzoru w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną
 • w Wydziale Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Żeromskiego 87 , 90-502 Łódź
  Wydział Polityki Społecznej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny oraz podmiotów, którym zlecono realizację zadań w celu oceny jakości działalności i realizacji zadań oraz zgodności zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami,
 • porządzanie dokumentów z przeprowadzonych kontroli, wystąpień pokontrolnych i zleceń, sprawozdań oraz innych dokumentów i materiałów wynikających z realizacji zadań, przygotowywanie projektów decyzji – wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • zasięganie informacji o realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, opiniowanie uchwał w zakresie poprawności merytorycznej, rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • analiza i weryfikacja sprawozdań, w tym sprawozdań rzeczowo-finansowych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki organizacyjne systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przygotowywanie informacji na zlecenie organów centralnych oraz innych podmiotów na podstawie złożonych przez nie wniosków,
 • dokonywanie merytorycznej oceny wniosków i analiza wykorzystania dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz w ramach programów rządowych,
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi ŁUW, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie realizowanych zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca samodzielna
  praca wymagająca koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • czynniki uciążliwe: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych
  Budynek przy ul. Żeromskiego 87 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – przy schodach wewnętrznych, prowadzących na parter budynku zamontowano platformę przyschodową, częściowa możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po parterze budynku, toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie, resocjalizacja, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • praca w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, współpraca z instytucjami zajmującymi się opieką nad dzieckiem i rodziną,
  • znajomość aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną,
  • umiejętność pracy w zespole ,
  • zdolności analityczne,
  • komunikatywność,
  • umiejętność obsługiwania programów komputerowych,
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów merytorycznych.

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień, instytucji działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innych kompetencji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Łódzki Urząd Wojewódzki 
  Punkt Obsługi Klienta bud.C 
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 
  z dopiskiem Oferta pracy nr 180432

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto: 2800,00 zł brutto
  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów ( j.t. Dz. U. 2014.1111 ze zm. ) 
  Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich „Wymaganych dokumentów i oświadczeń” nie podlega rozpatrzeniu.
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. 
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja  o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
  Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Siedziba administratora danych : 
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie roku od daty ogłoszenia naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0 42 664-16-60 lub 0 42 664-16-51.