Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw kontroli oraz skarg, wniosków i petycji
 • w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Spokojna 4
  20-914 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestniczenie w rozpatrywaniu i załatwianiu skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu,
 • współuczestniczenie w kontrolach wewnętrznych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień, w formułowaniu zaleceń zmierzających do ich usunięcia,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu okresowych analiz i sprawozdań dotyczących rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie oraz kontroli realizowanych przez wydziały i delegatury Urzędu,
 • zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu odwzorowań cyfrowych petycji oraz zbiorczych informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
  – praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  – praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach należących do LUW w Lublinie oraz poza nim,
  – praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
  – większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, obsługa interesantów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
  – praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
  – brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o petycjach, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
  • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Lubelski Urząd Wojewódzki
  Spokojna 4/15
  20-914 Lublin

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2200 zł/mies. (+ dodatek stażowy).
  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Planowany termin zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2016 r.
  List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do LUW w Lublinie.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej LUW w Lublinie).
  Lista kandydatów zaproszonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, termin
  i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.
  Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/