Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie i analizowanie danych oraz udział w przygotowywaniu map tematycznych dla obszaru województwa
 • ocenianie i analizowanie zagrożenia powodziowego oraz zagrożenia hydrologicznego
 • zapewnienie obsługi merytorycznej i organizacyjnej spotkań wojewody mazowieckiego z organami administracji centralnej, jednostkami samorządu terytorialnego, ekspertami, przedstawicielami instytutów badawczych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych
 • prowadzenie spraw związanych z minimalizacją ryzyka powodziowego w zakresie edukacji przeciwpowodziowej na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
 • monitorowanie zagrożeń przyrodniczych na terenie województwa
 • udział w opracowywaniu materiałów analitycznych dotyczących zagrożeń przyrodniczych na terenie województwa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa
  – praca w siedzibie urzędu/wydziału
  – praca w terenie (monitorowanie zagrożeń powodziowych)
  – praca wymagająca dyspozycyjności

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na pierwszym piętrze
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  – zainstalowana winda, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
  – bariery architektoniczne: schody prowadzące do wydziału
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych
  – pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo wodne
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunku geografia fizyczna o specjalizacji hydrologicznej
 • umiejętność obsługi oprogramowania Systemów Informacji Przestrzennej GIS

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe na kierunku geografia fizyczna o specjalizacji hydrologicznej
 • kopia dokumentów potwierdzających umiejętność obsługi oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej GIS

Termin składania dokumentów:

  04-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy WBZK-V/3/Z
  (decyduje data wpływu do MUW)

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto: do 2.990 zł.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.