Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Biurze Kadr i Organizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie materiałów edukacyjnych i prowadzenie instruktażu ogólnego dla nowo zatrudnionych pracowników, stażystów, wolontariuszy i praktykantów
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz na bieżąco informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach występujących w środowisku pracy
 • sporządzanie i opiniowanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • ustalanie okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy, a także sporządzanie odpowiedniej dokumentacji
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – praca w siedzibie urzędu,
  – wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na parterze,
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  – bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się
  po budynku (schody).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wyższe i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w służbie BHP (w przypadku technika BHP)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o ochronie przeciwpożarowej wraz z aktami wykonawczymi, kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • przeszkolenie dydaktyczne (prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu BHP),
  • przeszkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP
  • przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej (inspektor lub specjalista),
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • asertywność,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze,
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie we wskazanych obszarach.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

  05-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy BKO-VII/2/Z”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 1.500 zł
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.