Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Wydziale ds. Polityki Wodnej Departamentu Zasobów Wodnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i monitorowanie działań, w tym podejmowanych przez jednostki nadzorowane przez Ministra Środowiska i podległe mu, w szczególności Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w zakresie monitoringu stanu wód w Polsce
 • opracowywanie projektów aktów prawa, pism, notatek i stanowisk dotyczących wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, a także dyrektywy w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej w Polsce oraz prezentowanie stanowiska w tym zakresie zainteresowanym odbiorcom
 • współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie przy przygotowaniu i realizacji projektu współfinansowanego z funduszu LIFE projektu zintegrowanego w zakresie gospodarki wodnej
 • monitorowanie prac krajowych i międzynarodowych grup roboczych utworzonych na potrzeby wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz Wspólnej Strategii Wdrażania (Common Implementation Strategy) oraz sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju
 • opiniowanie prac badawczych i ekspertyz dotyczących gospodarki wodnej
 • realizacja działań edukacyjnych dotyczących gospodarki wodnej, w szczególności w obszarze wzmocnienia stosowania przepisów europejskich, przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
  – praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub geografii lub gospodarki wodnej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką wodną lub ochroną środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość: ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo ochrony środowiska, dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywy 2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, ustawy o zamówieniach publicznych
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
  • myślenie analityczne
  • komunikacja
  • współpraca
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • obywatelstwo polskie

wymagania dodatkowe

 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką wodną lub ochroną środowiska (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu)
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu 3 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką wodną lub ochroną środowiska, jest zamieszczony na stronie https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Termin składania dokumentów:

  12-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  W zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DZWstin6/2016.
  O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego.

Inne informacje:

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 207, 36 92 438
  Wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert
  • testy wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
  • pisemny sprawdzian weryfikujący znajomość języka angielskiego
  • test weryfikujący myślenie analityczne
  • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.) jest Minister Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.