Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

 • Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Sekcji Budowy, Eksploatacji i Remontów Jednostek Pływających Wydziału Techniki Morskiej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie budowy, modernizacji i remontów jednostek pływających, oraz branie udziału w pracach komisji przetargowych w celu zabezpieczenia procedur niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • przygotowywanie, analizowanie wykazów prac remontowych jednostek pływających w celu określenia ich zasadności i poprawności,
 • nadzorowanie budowy, modernizacji i remontów jednostek pływających w stoczniach polskich i zagranicznych w celu zapewnienia poprawności ich realizacji pod względem merytorycznym, kosztowym i czasowym,
 • przygotowywanie analizy oceny stanu technicznego jednostek pływających i opracowywanie planów remontów jednostek pływających na kolejne lata
 • sporządzanie sprawozdań (miesięcznych, półrocznych, rocznych) dot. eksploatacji jednostek pływających
 • nadzorowanaie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska w trakcie budowy, remontów i modernizacji jednostek pływających w stoczniach polskich i zagranicznych
 • utrzymywanie kontaktów z Polskim Rejestrem Statków i in.instytucjami klasyfikacyjnymi (polskimi i zagranicznymi)w celu zapewnienia terminowości przeprowadzania obowiązujących przeglądów na jednostkach pływających, oraz zabezpieczenia prawidłowego obiegu dokumentów,
 • nadzór nad pracami wynikającymi z gwarancji udzielanych przez producentów i wykonawców remontów maszyn i urządzeń na jednostkach pływających.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, oraz w terenie – nadzór nad realizacją prac remontowych na terenie stoczni nad

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze -powyżej 4 godzin dziennie, w pomieszczeniu biurowym na I p. w budynku IV p. bez wind, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z eksploatacją jednostek pływających
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego w stopniu conajmniej podstawowym
  • znajomość specyfikieksploatacji i technologii remontów statków, przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe kierunkowe techniczno-okrętowe
 • uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • doświadczenie zawodowe od 1 roku do 3 lat w obszarze związanym z eksploatacją jednostek pływających.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Morski Oddział Straży Granicznej
  Oliwska 35
  80-563 Gdańsk

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.