Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

 • Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw kadrowych
 • w Wydziale Kadr i szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie wniosków do opracowania rozkazów personalnych oraz sporządzanie rozkazów w sprawach: przyjęcia do służby, o mianowania na stanowisko, przeniesienia, powierzenia obowiązków, delegowania, przeniesienia do dyspozycji oraz sporządzanie wniosków o mianowania na kolejne stopnie SG w celu realizacji decyzji kadrowych przełożonych i przekazania ich komórkom wypłacającym świadcze
 • zaliczanie okresów zatrudnienia przed przyjęciem do służby w SG, wprowadzanie danych do systemu kadrowego i ustalanie uprawnień funkcjonariuszy do nagród jubileuszowych i wysługi lat,
 • opracowanie rozkazów personalnych w sprawie zwolnienia ze służby, ustalanie uprawnień do odprawy , przygotowanie i opracowanie dokumentacji emerytalno-rentowej w celu przekazania do zakładu emerytalno-rentowego,
 • opracowanie rozkazów personalnych w dokumentach kadrowych (teczki akt osobowych, karty ewidencyjne, obsady etatowe, rejestry alfabetyczne) w celu aktualizacji danych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu funkcjonariuszy, ustalanie stażu służby i pracy do wysługi emerytalnej w celu przekazania zainteresowanym funkcjonariuszom.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • pomieszczenie biurowe na parterze w budynku IV kondygnacyjnym, bez windy (budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo), praca siedząca, z wykorzystaniem monitora komputerowego powyżej 4 godz.dziennie

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego 13 m-cy w kadrach, lub 18 m-cy administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
  • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, stosowania przepisów prawa w praktyce; znajomość ustawy o Straży Granicznej i aktów wykonawczych do ustawy dot. spraw kadrowych funkcjonariuszy, komunikatywność i umiejętność pracy w stresie, pod presją czasu,

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia pracy w kadrach w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Morski Oddział Straży Granicznej
  Oliwska 35
  80-563 Gdańsk

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.