Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw miernictwa górniczego
 • w Okręgowym Urzędzie Górniczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Górniczy
  w Poznaniu
  61-016 Poznań, ul. Gdyńska 45

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań i teren woj. wielkopolskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy, kontrolowanie sporządzania i aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz wydawanie decyzji z upoważnienia Dyrektora Urzędu.
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej.
 • Dokonywanie analizy wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie: opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych.
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjowanie i przeprowadzanie postępowań wyjaśniających.
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach.
 • Opracowywanie projektów planów pracy, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyk i odpowiedniej ewidencji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
  – trudne warunki pracy w terenie,
  – szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracja , temperatura),
  – narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
  – częsty i bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi, w tym wystąpienia publiczne.
  2. Sposób wykonywania zadań:
  – pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
  – przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
  – przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach o słabym naświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
  – częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  – pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu geodezja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat pracy) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności mierniczej lub w podmiocie wykonującym obsługę mierniczą jako osoba dozoru ruchu, w specjalności mierniczej lub w urzędach organów administracji publicznej w specjalności mierniczej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub
  • wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności mierniczej lub
  • 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności mierniczej oraz
  • kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych lub
  • kwalifikacje mierniczego górniczego,
  • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
  • Znajomość ustawy – Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi,
  • ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy – Prawo o miarach, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
  • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, dyspozycyjność,
  • Umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne magisterskie o profilu geodezja,
 • powyżej jednego roku pracy w ruchu zakładu górniczego jako osoba średniego dozoru ruchu w specjalności mierniczej,
 • Stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności mierniczej lub
 • wykonywanie czynności w wyższym dozorze ruchu w specjalności mierniczej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy
  Gdyńska 45
  61-016 Poznań

Inne informacje:

  Oferty należy wysyłać lub składać w sekretariacie Urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą.
  • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  • Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl
  • Oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych, formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
  • Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani pisemnie o terminie rozmowy wstępnej.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  – analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu,
  – sprawdzenie wymagań pożądanych – analiza dokumentów,
  – do sprawdzenia wiedzy – test wiedzy,
  – do sprawdzenia umiejętności obsługi komputera – wykonanie zadań,
  – do sprawdzenia doświadczenia zawodowego– rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 65 00 801