Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw gospodarki nieruchomościami
 • w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Piastowska 14
  45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych, w tym w ramach II instancji i trybów nadzwyczajnych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowle przeciwpowodziowe bądź linie kolejowe
 • Przygotowywanie części decyzji administracyjnych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej w przedmiocie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych o wygaśnięciu i w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad albo Zarządu Dróg Wojewódzkich w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo Województwa Opolskiego, przeznaczonych na realizację inwestycji w zakresie dróg krajowych lub wojewódzkich
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych o wygaśnięciu i w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz inwestora w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • Obsługa klientów w ramach prowadzonych postępowań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Urzędu.
  Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
  Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy
  • znajomość ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  • znajomość ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  • znajomość ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
  • znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
  • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego
  • umiejętność pracy w zespole
  • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy nr …. „

Inne informacje:

  Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy – ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
  Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400 zł.
  Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-459