Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw Administracji architektoniczno – budowlanej I instancji
 • w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowywaniem i przedkładaniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę i innych pism w odniesieniu do obiektów i robót;
 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowywaniem i przedkładaniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i koordynowanie działań dotyczących nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań;
 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowywaniem i przedkładaniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (dróg krajowych i wojewódzkich) oraz lotnisk użytku publicznego i koordynowanie działań dotyczących nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań;
 • W ramach działania organu I instancji rozpatrywanie zgłoszeń robót nie wymagających pozwoleń na budowę;
 • Wykonywanie obowiązków dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę i zgody na realizację inwestycji drogowej oraz lotnisk użytku publicznego);
 • Wydawanie dzienników budowy stanowiących urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych;
 • Uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego
 • Prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę (wydanych przez Wojewodę Opolskiego) oraz prowadzenie kontroli terminowości wydanych przez starostów pozwoleń na budowę.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Urzędu.
  Zagrożenie korupcją.
  Obsługa klienta zewnętrznego spoza administracji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
  Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 m-cy w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
  • Komunikatywność.
  • Umiejętność analitycznego myślenia.
  • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
  • Umiejętność rozwiązywania problemów.
  • Umiejętność obsługi komputera.
  • Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo budowlane.
  • Znajomość ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  • Znajomość ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
  • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
  • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: architektura i urbanistyka, budownictwo

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające staż pracy w obszarze administracji publicznej lub w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy – nr ogłoszenia ….”Inne informacje:

  Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy – ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
  Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2400 zł.
  Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-238