Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw zamówień publicznych i nieruchomości.
 • w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych – Oddział Administracyjny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego (projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty umów).
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.
 • Prowadzenie badania rynku.
 • Prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Urzędu lub użytkowanych przez Urząd.
 • Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa będących we władaniu Urzędu lub użytkowanych przez Urząd.
 • Prowadzenie spraw związanych z najmem, dzierżawą i użyczeniem podmiotom zewnętrznym części nieruchomości będących w trwałym zarządzie Urzędu.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi zarządzającymi nieruchomościami zajmowanymi przez Urząd w ramach administrowania budynkami i lokalami Urzędu.
 • Uczestniczenie w planowaniu wydatków i dochodów Urzędu z tytułu najmu i dzierżawy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Urzędu.
  Zagrożenie korupcją.
  Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
  Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
  Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości,
  winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w obszarze zamówień publicznych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów: ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy; Kodeksu Postępowania Administracyjnego; ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa; ;ustawy o własności lokali.
  • Ponadto: biegła obsługa pakietu Office ; umiejętność pracy w zespole; samodzielność i kreatywność.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu poświadczającego doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub w obszarze zamówień publicznych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy”

Inne informacje:

  Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy – ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
  Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Niewykorzystane oferty kandydatki / kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu (pok.207). Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2000 zł. brutto.
  Dodatkowe informacje: (77) 4524 327.