Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw naliczania wynagrodzeń i budżetu zadaniowego
 • w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych – Oddział Płac i Rozliczeń Finansowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Opolski Urząd Wojewódzki
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac pracowników Urzędu.
 • Naliczanie należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, o dzieło, komisje).
 • Obliczanie podatku dochodowego od realizowanych wypłat oraz sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; obliczanie rocznego podatku od dochodów otrzymanych przez pracowników.
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników, w tym Rp-7.
 • Sporządzanie sprawozdań z wykorzystania limitów zatrudnienia i środków na wynagrodzenia członków Korpusu Służby Cywilnej, sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 i Z-03.
 • Sporządzanie miesięcznych naliczeń wypłaconych wynagrodzeń i ich pochodnych w podziale na działania w układzie budżetu zadaniowego.
 • Zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnych: pracowników Urzędu, uprawnionych członków ich rodzin, osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń .
 • Sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dowodów finansowych stanowiących podstawę do zapłaty oraz pod względem merytorycznym dokumentów dotyczących zadań stanowiska pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Urzędu.
  Obsługa klienta zewnętrznego (byłych pracowników OUW).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
  Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości,
  winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z finansami.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, umiejętność ich interpretacji i zastosowania w praktyce.
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych.
  • Umiejętność obsługi specjalistycznych płacowych programów komputerowych oraz pakietu MS Office (zaawansowana znajomość programu MS Excel).

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność obsługi programu „Płatnik”
 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu poświadczającego doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z finansami..

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy”

Inne informacje:

  Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy – ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
  Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność , rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2.100 zł. brutto.
  Dodatkowe informacje: (77) 4524 665.