Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

 • Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw nadzoru budowlanego
 • w Zespole Nadzoru nad Inwestycjami Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
  ul. Bema 100
  15-370 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywania robót budowlanych
 • uczestnictwo w przeglądach obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w okresie ich gwarancji i po tym okresie
 • przygotowywanie pism i dokumentacji specjalistycznej w okresie trwania procesu inwestycyjnego
 • udział w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane
 • sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej i prawidłowości wykonania protokołów badań, prób i sprawdzeń
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, które ulegają zanikowi lub zakryciu
 • uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie wykonania zakresu robót budowlanych zawartych w harmonogramie elementów scalonych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu
  – praca w terenie (przeglądy obiektów, nadzór nad realizacją robót budowlanych)
  – praca biurowa
  – wyjazdy służbowe
  – realizacja zadań służbowych pod presją czasu
  – stres związany z odpowiedzialnością zawodową

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, fax, niszczarka, skaner
  – praca na wysokości powyżej 3 m
  – pomieszczenie biurowe na II piętrze, brak windy
  – w budynku brak podjazdów oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych spełniających normy dla osób niepełnosprawnych
  – brak podłóg antypoślizgowych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorze lub 3 lata w pracy na budowie: praca w wykonawstwie budowlano-montażowym lub nadzorze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności
  • znajomość ustawy: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także znajomość przepisów BHP na budowie
  • umiejętność rozwiązywania problemów, samokształcenia, koordynowania, samodzielność
  • operatywność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, dobra organizacja pracy
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi (NORMA, WKI-PLAN) specjalistycznych programów do kosztorysowania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, jeżeli kandydat je posiada
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień
 • kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
 • kopie dokumentów stwierdzających uprawnienia budowlane określone w wymaganiach koniecznych

Termin składania dokumentów:

  15-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  BEMA 100
  15-370 BIAŁYSTOK

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Proponowane wynagrodzenie: 2.383,52 zł brutto oraz dodatek za staż pracy.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 714-52-51, 714-53-14.
  Procedura naboru kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej dostępna jest na stronie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku www.podlaski.strazgraniczna.pl
  Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną