Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

 • Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw kadr pracowników
 • w Referacie ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  ul. Bema 100
  15-370 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ustalanie uprawnień pracowników PoOSG do urlopów wypoczynkowych, wychowawczych, macierzyńskich i ojcowskich
 • sprawdzanie list obecności pracowników komendy oddziału z równoczesnym ewidencjonowaniem w nich absencji pracowników i wprowadzaniem danych do systemu komputerowego
 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej (umowy o pracę, świadectwa pracy itp.)
 • wprowadzanie do systemu komputerowego wszelkich zmian dot. przebiegu zatrudnienia i zwalniania pracowników PoOSG
 • dokonywanie weryfikacji rocznych kart ewidencji czasu pracy pracowników PoOSG
 • opisywanie pod względem kadrowym wniosków przełożonych pracowników, jak również próśb i wniosków pracowników
 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników oraz ich archiwizacja

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa
  praca w siedzibie urzędu
  obsługa klienta
  praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
  w budynku brak podjazdów oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych spełniających normy dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w kadrach
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
  • znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie administracyjne
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • przeszkolenie w zakresie obsługi systemu komputerowego FT_Kadry

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, jeżeli kandydat je posiada
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia

Termin składania dokumentów:

  15-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  BEMA 100
  15-370 BIAŁYSTOK

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru jest równoczesny z niezakwalifikowaniem kandydata.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
  Proponowane wynagrodzenie: 1.873,84 zł oraz dodatek za wysługę lat.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (85) 714-51-34.
  Procedura naboru kandydatów do pracy w PoOSG dostępna jest na stronie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku www.podlaski.strazgraniczna.pl
  Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.