Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw finansowo-księgowych,kadr.administracji i zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Toruniu ul. A.Antczaka 39/41 87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z wyznaczeniami urzedowych lekarzy weterynarii
 • rozliczanie urzedowych lekarzy weterynarii z wykonanych usług
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu chorób zakaźnych
 • prowadzenie obsługi kasowej Inspektoratu
 • prowadzenie kadr i obsługa administracyjna Inspektoratu
 • prowadzenie zaopatrzenia i magazynu
 • prowadzenie spraw związanych z ZFŚS
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca związana z kontaktami z ZUS,US i organami administracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca z komputerem oraz wymagająca dużego wysiłku fizycznego w związku z przyjmowaniem i wydawaniem towarów z magazynu

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe związane z oferowanym stanowiskiem pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość paraw pracy oraz ubezpieczeń społecznych
  • znajomość ustawy o finansach i zamówieniach poblicznych
  • znajomość specyfiki weterynarii i zaganień związanych z chorobami zakaxnymi

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  A.Antczaka 39/41
  87-100 Toruń pok. Nr 3
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 56-6539104

Inne informacje: