Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obszarów NATURA 2000
 • w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dworcowa 81
  85-009 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym przygotowywanie opinii w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, analiza przedkładanej dokumentacji i opracowywanie projektów uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz gromadzenie dokumentacji obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.
 • Przygotowywanie zaświadczeń i deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
 • Realizacja zadań związanych z opiniowaniem oraz weryfikacją dokumentacji i wyników inwentaryzacji ornitologicznej na obszarach chronionych, w tym na obszarach Natura 2000. W zależności od potrzeb ustalanie działań minimalizujących lub kompensacyjnych
 • Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem projektów preliminarzy budżetowych na ochronę obszarów Natura 2000 oraz realizacja tych projektów, finansowanych z budżetu RDOŚ, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Unii Europejskiej
 • Realizacja zadań związanych z opracowaniem cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000, zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w celu właściwego zarządzania i koordynowania siecią obszarów Natura 2000.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa oraz wyjazdy na wizje terenowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu, praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy na wizje terenowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ornitologii,
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody,
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy z systemami GIS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Dworcowa 81
  85-009 Bydgoszcz

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Nie będą rozpatrywane oferty, które:
  • nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
  • złożone po terminie – przy przesyłaniu oferty do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy decyduje data stempla pocztowego,
  • bez wymaganych dokumentów,
  • bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach,
  • w przypadku braku oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnoręcznym podpisem oraz datą.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru; po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Planowane techniki i metody naboru:
  Etap I – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),
  Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.
  Informacja o terminie przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę z zakresu wymienionego w ogłoszeniu oraz lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  w Bydgoszczy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-i-wyniki-naborow
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 52 506-56-66 wew. 6013.