Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

 • Regionalny Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ocen oddziaływania na środowisko
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko realizowanego na terenie zamkniętym,
 • cd – w celu przygotowania projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, określenie warunków realizacji przedsięwzięcia minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko;
 • udział w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony
 • cd – w celu przygotowania postanowienia o obowiązku (lub braku potrzeby) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na ten obszar;
 • współudział w prowadzeniu postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji pozwolenie na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia;
 • przygotowanie projektu postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać określającego warunki jego realizacji oraz w celu przedstawienia opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania transgranicznego;
 • uczestnictwo w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w celu przygotowania opinii z zakresu ochrony środowiska lub postanowienia uzgadniającego, określenia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych do uwzględnienia w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej dla dokumentów wymagających przeprowadzenia tej oceny oraz opinii
 • cd – w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h,
  • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  • kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • przed budynkiem urzędu brak podjazdu dla wózków inwalidzkich,
  • budynek nie ma windy, która jest dostosowana dla wózków inwalidzkich,
  • siedziba urzędu znajduje się na IV piętrze,
  • toaleta tylko na parterze dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
  • oświetlenie naturalne i sztuczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego;
  • pozostałe umiejętności: zdolność analitycznego myślenia; umiejętność planowania działań i organizowania pracy własnej;

wymagania dodatkowe

 • staż absolwencki w administracji publicznej;
 • przeszkolenie z zakresu stosowania obowiązujących przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • podstawowa wiedza i sprawność w zakresie ogólnie używanych programów komputerowych;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie stażu absolwenckiego w administracji publicznej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu stosowania obowiązujących przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.)

Termin składania dokumentów:

  25-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Dąbrowskiego 22/IV piętro/pokój 410
  40-035 Katowice
  z dopiskiem na kopercie:
  „starszy inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko”

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.

  Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen
  Oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

  Planowane techniki i metody naboru:
  Etap I – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy,
  Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

  Do udziału w naborze zapraszamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.

  Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. Po tym terminie zostaną zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32/42-06-829.