Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ocen strategicznych
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
  ul. Traugutta 25
  90-113 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem w zakresie ochrony środowiska: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju regionalnego, projektów polityk, strategii, planów lub programów;
 • Prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem możliwości odstąpienia od prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku projektów, polityk, strategii, planów lub programów opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla planów, programów, polityk i strategii;
 • Wspomaganie pracy Oddziału Ocen Oddziaływania Przedsięwzięć na Środowisko w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze ocen strategicznych;
 • Opiniowanie dokumentacji załączonej do wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie ochrony przyrody;
 • Opiniowanie projektów planistycznych, sektorowych i pozostałych oraz innych dokumentów przewidywanych dla przedsięwzięć.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa;
  – użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
  – oświetlenie naturalne i sztuczne;
  – wykonywanie zadań pod presją czasu;
  – częste kontakty z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na XI bądź XII piętrze;
  – przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;
  – windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
  – niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie bądź wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów z zakresu następujących ustaw:
  • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  • znajomość przepisów z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaw związanych z procesem inwestycyjnym: prawo budowlane,
  • znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o służbie cywilnej;
  • umiejętność redagowania dokumentów urzędowych (m.in. decyzji, postanowień) i stosowania prawa w praktyce;
  • umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office;
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, geografii, biologii, chemii, fizyki, ochrony środowiska i pokrewnych;
 • staż pracy w zakresie planowania przestrzennego;
 • znajomość przepisów związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz procesem inwestycyjnym: prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zasad i technik legislacyjnych;
 • przeszkolenie z zakresu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i kodeksu postępowaniu administracyjnego;
 • znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • umiejętności interpersonalne m.in. umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • znajomość zasad i technik legislacyjnych;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Traugutta 25
  90-113 Łódź
  sekretariat: XII piętro pokój nr 1214
  Na kopercie dopisek: „Oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia 173266.”

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie testu wiedzy i/lub rozmowie kwalifikacyjnej. Informacje powyższe będą zamieszczone także na stronie internetowej RDOŚ
  w Łodzi.
  Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenie informacji
  o wyniku naboru, w pok. 1209 (XII piętro) siedziby RDOŚ w Łodzi.
  Pozostałe oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 665-03-74.
  Mile widziane oferty osób niepełnosprawnych.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.