Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dworcowa 60
  10-437 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uzgadnianie, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej dla projektów dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • opiniowanie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – obsługa komputera i urządzeń biurowych,
  – siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, w bocznej części budynku, umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta, przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profilowane z zakresu: ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej, leśnictwa, biologii, bioinżynierii, geologii.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji, o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność analizy opracowań eksperckich,
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia w obszarze ochrony środowiska,
 • przeszkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty, a gdy osoba pozostaje w stosunku pracy, zaświadczenie potwierdzające 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej. W przypadku osób, które odbyły staż zawodowy zaświadczenie o odbytym stażu.

Termin składania dokumentów:

  12-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. Dworcowa 60 (parter, pok. nr 2),
  10-437 Olsztyn

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: bip.olsztyn.rdos.gov.pl/files/artykuly/15566/Wzor_oswiadczenia.pdf

  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej.

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.

  Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

  Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się na naszej stronie BIP.

  Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „nabór na stanowisko starszego inspektora ds. strategicznych ocen oddziaływania na środowisko”.

  Dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel. (89) 53-72-114.