Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw informacji o środowisku
 • w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej,
 • sporządzanie projektów decyzji o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji,
 • prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, w tym zamieszczanie informacji i ich aktualizowanie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze oraz obsługa urządzeń biurowych,
  – siedziba jednostki usytuowana jest na trzech kondygnacjach, w tym tylko jedna (parter) dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt posiada podjazd dla wózków inwalidzkich w bocznej części budynku umożliwiający wjazd na parter. Także na tej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałej części budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci braku windy, wąskich ciągów komunikacyjnych oraz braku odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
  • zdolności interpersonalne,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, informatyczne lub geodezyjne,
 • minimum 3-miesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy, a gdy osoba pozostaje w stosunku pracy zaświadczenie potwierdzające 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska. W przypadku osób, które odbyły staż zawodowy zaświadczenie o odbytym stażu.

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. Dworcowa 60 (parter, pok. nr 2 )
  10-437 Olsztyn

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: bip.olsztyn.rdos.gov.pl/files/artykuly/15566/Wzor_oswiadczenia.pdf

  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej.

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.

  Oferty nie zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

  Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się na naszej stronie BIP.

  Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „nabór na stanowisko starszego inspektora ds. informacji o środowisku”.

  Dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel. (89) 53-72-114.