Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw remediacji i szkód w środowisku
 • w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pod nadzorem spraw związanych z zadaniami z zakresu zapobiegania szkodom w środowisku w powierzchni ziemi i w wodach, w celu przygotowania i wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej bądź innego rozstrzygnięcia w sprawie,
 • prowadzenie pod nadzorem spraw z zakresu remediacji zanieczyszczonej powierzchni ziemi, w celu przygotowania i wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej bądź innego rozstrzygnięcia w sprawie oraz realizacja innych zadań związanych z historycznymi zanieczyszczeniami powierzchni ziemi,
 • prowadzenie pod nadzorem spraw z zakresu gospodarki odpadami, w celu przygotowania i wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej bądź innego rozstrzygnięcia w sprawie,
 • przygotowywanie dokumentacji do udostępniania informacji o środowisku oraz obsługa programu Ekoportal, w celu realizacji ustawowego obowiązku udostępniania danych o środowisku oraz gromadzenie, przetwarzanie oraz aktualizacja danych przestrzennych na potrzeby internetowej platformy informacyjnej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakty z klientami zewnętrznymi, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – brak toalet dla niepełnosprawnych,
  – brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich ,
  – budynek wyposażony w windę osobową ,
  – siedziba urzędu mieści się na XII i XIII piętrze budynku ,
  – dostępność światła dziennego oraz sztucznego

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • wiedza z zakresu ochrony środowiska, remediacji, gospodarki odpadami, ochrony wód, geologii oraz znajomość przepisów prawa w tym zakresie,
  • umiejętności interpersonalne,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce

wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień ochrony środowiska, geologii, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, chemii, biochemii, prawnicze,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań

Inne informacje:

  Na kopercie prosimy podać nr ogłoszenia .
  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie
  zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .
  W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów , najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru .
  Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.