Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw ocen oddziaływania przedsięwzieć na środowisko i Obszary Natura 2000
 • w Wydziale Spraw Terenowych w Koszalinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Firlika 20; 71 – 637 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie ul. Adama Mickiewicza 26; 75-004 Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym opiniowanie oraz uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzieć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzieć na obszary Natura 2000 przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikia z tej ochrony, w tym opiniowanie oraz uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia w zakr.oddziaływ.na obszar N2000.
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziec mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Wydawanie oświadczenia organu monitorującego obszary Natura 2000 dla projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w celu uzupełnienia dokumentacji dla beneficjentów aplikujących o środki z budżetu Unii Europejskiej.
 • Przeprowadzanie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążającej układ mięśniowo-szkieletowy, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.
  – Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym.
  – Praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagającej wysiłku statycznego.
  – Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym
  – Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.
  – Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Obiekt przy ul. A. Mickiewicza w Koszalinie, niebędący własnością RDOŚ, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, windy, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).
  – Pomieszczenia biurowe dla pracowników Wydziału Terenowego RDOŚ oraz stanowiska pracy znajdują się na III piętrze (poddasze). Brak windy i podjazdów dla wózków inwalidzkich.
  – Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej w obszarze ochrony środowiska, przyrody lub leśnictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomośc ustaw:o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, KPA, o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
  • umiejetnośc komunikowania się i nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
  • zdolnośc analitycznego myślenia i odpowiedzialność,
  • umiejetnośc obsługi komputera (środowisko Windows)

wymagania dodatkowe

 • wykszatłcenie wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska, przyrody lub leśne,
 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczacych ocen oddziaływania na środowisko,
 • znajomośc języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • asertywność, kreatywność w działaniu oraz umiejetność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwziecia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
 • 6 miesięcy doswiadczenia w pracy w jednostkach zajmujacych sie ocenami oddziaływania na środowisko.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu wskazująca na posiadanie 6 miesięcznego doświadczenia w pracy w administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska, przyrody lub leśnictwa (umowy cywilnoprawne, świadectwa pracy, zakresy obowiązków i inne ) z których jednoznacznie wynika okres doświadczenia w pracy w jednostkach zajmujacych się ocenami oddziaływania na środowisko.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Firlika 20
  71-637 SZCZECIN

  Z dopiskiem (konkurs st.inspektor w WST Koszalin)

Inne informacje:

  – W ofercie należy podać dane kontaktowe m.in. adres e-mail, numer telefonu.
  – Wymagane wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczeń zamieszczono na stronie BIP RDOŚ w Szczecinie
  – Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
  – Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  – Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do zatrudnienia, są niszczone komisyjnie, po upływie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata, odebrane osobiście u pracownika Kadr.
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 914305-220 (Kadry); 943400302 (Naczelnik).
  – Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.