Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw administracyjno-gospodarczych
 • w Zespole do Spraw Obsługi Organizacyjnej i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Firlika 20 ; 71 – 637 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Firlika 20 ; 71 – 637 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Systematyczne monitorowanie stanu urzadzeń, inicjowanie i nadzorowanie terminowego wykonywania przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, oraz dokonywanie bieżących zakupów (np. materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, drobnego wyposażanienia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji).
 • Prowadzenie rejestru dokumentów dotyczacych organizacji pracy w Regionalnej Dyrekcji, upoważnień, kontroli skarg i wniosków oraz związanych z eksploatacją posiadanego mienia w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad tą dokumentacją.
 • Prowadzenie rejestru wykorzystania samochodów służbowych, prowadzenie rejestru kart drogowych pojazdów służbowych, sprawdzanie kart drogowych pod kątem rachunkowym, sporządzanie zestawień zużycia paliwa w celu umożliwienia właściwego nadzoru nad użytkowaniem pojazdów służbowych.
 • Prowadzenie ewidencji szkoleń wewnętrznych i zewnetrznych oraz udziału w nich pracowników, sporządzanie stosownych sprawozdań w celu umożliwienia realizacji planu szkoleń.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur zakupu produktów i usług związanych z organizacją działalności Regionalnej Dyrekcji np. zakup materiałów biurowych, zakup paliw do samochodów służbowych, sprzątanie obiektów, serwisowanie i naprawy sprzetu itp.
 • Organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu obsługi posiedzeń Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, zespołów opiniodawczo-doradczych oraz innych ciał kolegialnych powołanych przez Regionalnego Dyrektora w celu zapewnienia sprawności organizacyjnej i technicznej organizowanych spotkań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca o charakterze administracyjno-biurowym w pozycji siedzącej, wymuszonej, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne, obciążenie wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych.
  – Na stanowisku pracy występują zadania polegające na wyjazdach krajowych.
  – Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.
  – Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,drukarka,skaner,kserokopiarka,niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  – Pomieszczenia biurowe RDOŚ oraz stanowiska pracy Wydziałów w Szczecinie, znajdują się na I pietrze budynku 5 piętrowego (biurowiec).
  – Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w specjalnym pomieszczeniu dla drukarek.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze obsługi administracyjno-biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejetnośc obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
  • odpowiedzialnośc i rzetelność,
  • terminowość, samodzielność,
  • odporność na stres, komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • 6 miesieczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu wskazujaca na posiadanie 6 miesiecznego doświadczenia w pracy w obszarze obsługi administracyjno – biurowej (świadectwa pracy, umowy i inne dokumenty z których jednoznacznie wynika okres zdobytego doświadczenia zawodowego w wymienionym obszarze).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Firlika 20
  71-637 SZCZECIN
  z dopiskiem (konkurs st. inspektor do ZOOiI)

Inne informacje:

  – W ofercie należy podać dane kontaktowe m.in. adres e-mail, numer telefonu.
  – Wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczeń zamieszczono na stronie BIP RDOŚ w Szczecinie.
  – Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
  – Oferty otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  – Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do zatrudnienia, są niszczone komisyjnie, po upływie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Oferty te mogą zostać na wniosek adresata, odebrane osobiście u pracownika Kadr.
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 914305-220 (Kadry); 914305-227 (Kierownik ZOOiI).
  – Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.