Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Zespole ds. Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B
  03-194 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • wprowadzanie danych do baz katastru wodnego,
 • • przetwarzanie i aktualizacja informacji w celu wizualizacji w systemach GIS
 • • przygotowanie projektów odpowiedzi w zakresie realizacji wniosków o udostępnienie informacji,
 • • prowadzenie spraw związanych przygotowaniem dla wojewodów sprawozdań rocznych z działalności RZGW,
 • • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją w katastrze wodnym obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
 • • Przetwarzanie dokumentów, zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji i dokumentów oraz inne prace biurowe.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • duży stres, spowodowany m.in. pilnością i wagą prowadzonych spraw oraz bezpośrednim i telefonicznym kontaktem z petentami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w budynku dwupiętrowym, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych, naturalne i sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze ekranowym.
  Inne
  a) weryfikacja formalna nadesłanych ofert; b) test wiedzy na wakujące stanowisko pracy; c) rozmowa kwalifikacyjna; d) sprawdzian praktyczny przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: geografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska melioracja, hydrologia, gospodarka wodna, geoinformatyka
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • * znajomość przepisów – ustawy Prawo wodne, – ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy – ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej – ustawy o ochronie danych osobowych
  • * obsługa komputera: MS Office, Systemy GIS;
  • * umiejętności: – analitycznego myślenia, – pracy w zespole, – redakcyjne, – rozwiązywania problemów, – działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
  • * obowiązkowość, terminowość, dobra organizacja pracy

wymagania dodatkowe

 • * znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • * znajomość CorelDRAW.
 • * znajomość AutoCAD
 • * znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • * doświadczenie w pracy z systemami informacji przestrzennej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów świadczących o wszystkich posiadanych umiejętnościach),w przypadku posiadania takiego doświadczenia

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w ww. terminie i pod wskazany adres z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Starszy Inspektor w Zespole ds. Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego”.

Inne informacje:

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych, nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów). Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oświadczenia oraz kwestionariusze osobowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie mogą być składane zgodnie ze wzorami nr 1 i nr 2 zamieszczonymi na stronie www.warszawa.rzgw.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/Praca
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(22) 58-70-320/222.