Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

 • Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sekcji Rachuby i Płac Pionu Głównego Księgowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dąbrowskiego 2
  47 – 400 Racibórz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Racibórz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obliczanie, przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego, wielkości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego;
 • sporządzanie, przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego, rocznych deklaracji Pit – 4, Pit – 8AR oraz rocznych informacji o osiągniętych dochodach Pit – 11;
 • obliczenie dodatkowych należności funkcjonariuszy;
 • sporządzanie zaświadczeń o osiągniętych dochodach na wniosek funkcjonariuszy i na wniosek instytucji zewnętrznych;
 • rozliczanie, przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego, rocznych dochodów uprawnionych podatników na ich wniosek i sporządzanie deklaracji Pit – 40;
 • kompletowanie i zszywanie trzecich egzemplarzy wystawionych informacji o osiągniętych dochodach pracowników i funkcjonariuszy ( Pit – 11) i przekazywanie ich do archiwum zakładowego;
 • przygotowywanie danych do projektów planów budżetowych, korekt planów budżetowych oraz sprawozdań i informacji w części dotyczącej wydatków osobowych dla funkcjonariuszy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa; praca jednozmianowa w godzinach od 7.30 do 15.30; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (telefon, fax, kserokopiarka); stanowisko pracy znajduje się na trzecim piętrze;

  Inne
  możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • do 1 roku doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń lub rozliczaniem podatku dochodowego;
  • dobra znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • umiejętność rozwiązywania problemów oraz przewidywania;
  • dokładność, wnikliwość oraz komunikatywność;
  • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających wymaganych obowiązującymi przepisami na danym stanowisku pracy przez kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w zakresie rozliczania podatku dochodowego w podobnie funkcjonującej jednostce;
 • podstawowa znajomość tematyki z zakresu naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych;
 • umiejętność pracy w programie płacowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów uzupełniających;
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej
  Dąbrowskiego 2
  47-400 Racibórz

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o kolejnym etapie selekcji.
  Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
  Kandydat jest zobowiązany złożyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia”, dokumenty wskazane w pkt. „Inne dokumenty” kandydat przedkłada dobrowolnie.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie brutto: minimum 1873,84 zł.
  Mile widziana osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 4139 lub (32) 414 4342.

  Śląsko – Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.