Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw transportu
 • w Wydziale Transportu i Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • ul. Węglowa 18A, 81-341 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją rachunków paliwowych oraz rozliczaniem faktur zbiorczych za paliwo
 • prowadzenie spraw dotyczących kontroli zużycia paliwa
 • wystawianie dowodów magazynowych na zamienne i inne materiały, prowadzenie rejestru wystawionych dowodów
 • prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką ogumienia tj. ewidencja dokumentacja obiegu, sporządzanie planów zakupu, wystawianie dowodów magazynowych, protokołów zużycia
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju planów, raportów i sprawozdań obowiązujących w transporcie samochodowym
 • dokonywanie zmian w dokumentacji technicznej, rejestracje pojazdów i innego sprzętu
 • prowadzenie spraw związanych z likwidacją środków transportu (w tym przetargi ofertowe) oraz utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  – zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  – praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer
  Infrastruktura – bariery architektoniczne:
  – brak windy
  – brak podjazdu
  – brak schodołazu/schodołaz
  – toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – drzwi odpowiedniej szerokości
  – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie profilowane (ekonomiczne)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku technicznym w obszarze mającym związek z transportem drogowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna wiedza z zakresu przepisów transportu drogowego
  • ukończenie kursu dotyczącego gospodarki paliwami płynnymi w transporcie samochodowym
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • umiejętność komunikacji i pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • brak

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze – …………………

Inne informacje:

  • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
  • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2 615,88 zł
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 31 72 lub 58 355 35 30