Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw badania wytwórców
 • w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w procesie związanym z rozliczaniem pomocy publicznej w zakresie kosztów osieroconych i kosztów gazu ziemnego oraz udział w kalkulacji stawki opłaty przejściowej,
 • uczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z realizacją obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie,
 • uczestniczenie w prowadzeniu monitoringu i badania sytuacji techniczno-ekonomicznej wytwórców energii elektrycznej oraz udział w przygotowaniu przetargów na budowę nowych mocy wytwórczych,
 • uczestniczenie w przygotowaniu wytycznych i zasad postępowania związanych z realizacją ww. zadań,
 • uczestniczenie w przygotowaniu sprawozdań, opracowań i informacji z obszaru związanego z funkcjonowaniem wytwórców energii elektrycznej,
 • wspomaganie procesu opiniowania aktów prawnych oraz dokumentów z obszaru związanego z funkcjonowaniem wytwórców energii elektrycznej,
 • udział we współpracy międzynarodowej regulatorów, w tym przygotowywanie dokumentów związanych z ustalaniem wspólnych zasad regulacji wytwórców.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne
  i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II, IV i V piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub techniczne lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość rynku energii elektrycznej,
  • podstawowa znajomość prawa energetycznego w zakresie energii elektrycznej,
  • podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • podstawowa umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • dobra znajomość języka angielskiego (poziom B1),
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy z trudnym klientem,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w obszarze energetycznym lub w obszarze postepowań administracyjnych lub w obszarze obsługi prawnej lub w obszarze analiz ekonomicznych,
 • wyższe magisterskie: ekonomiczne, prawnicze, techniczne lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe kierunkowe,
 • dobra znajomość rynku energii elektrycznej,
 • dobra znajomość prawa energetycznego – krajowego i europejskiego w zakresie energii elektrycznej,
 • dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • dobra umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz stosowania prawa w praktyce,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2),

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.).

Termin składania dokumentów:

  27-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Al.Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”DRR – starszy inspektor WBW”

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – zadanie symulacyjne,
  – wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego dopuszczonych zostanie 5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.