Urząd Statystyczny w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw obsługi administracyjnej
 • w Wydziale Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Gdańsku
  ul. Danusi 4
  80-434 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji i gospodarki środkami trwałymi oraz pozostałymi środkami trwałymi w oparciu o system informatyczny, w tym bieżące dokumentowanie obrotu tymi środkami poprzez wystawianie dowodów oraz znakowanie środków trwałych numerami inwentarzowymi;
 • wnioskowanie o likwidację zużytych środków trwałych, dopilnowanie ich złomowania oraz usunięcia z terenu Urzędu;
 • współdziałanie z komisją inwentaryzacyjną podczas spisów z natury oraz wyjaśnienie ewentualnych różnic;
 • bieżące uzgadnianie z Wydziałem Ekonomicznym stanu ilościowego i wartościowego posiadanego majątku;
 • okresowe kontrole stanu faktycznego środków trwałych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie Urzędu w budynku biurowym, 5-cio kondygnacyjnym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze gospodarki składnikami rzeczowymi majątku ruchomego.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • podstawowa obsługa programów IT (Word, Excel),
  • rzetelność,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
  • poszukiwanie informacji,
  • współpraca,
  • komunikacja interpersonalna,
  • komunikacja pisemna.

wymagania dodatkowe

 • orientacja na klienta/interesanta
 • myślenie analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  08-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Gdańsku
  ul. Danusi 4
  80-434 Gdańsk
  z dopiskiem oferta nr 03/2016

Inne informacje:

  Nabór składa się z trzech etapów:
  I etap: weryfikacja formalna ofert;
  II etap: test wiedzy;
  III etap: rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego.
  List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem.
  Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2529,68 zł brutto.
  Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.