Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach

 • Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach
  ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce
 • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie na rynku krajowym w tym kontrola warunków składowania i transportu
 • przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych oraz dokumentów w postępowaniu administracyjnym, jak również informacji zbiorczych i sprawozdań
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wywożonych lub sprowadzanych z zagranicy

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  Praca w terenie na obszarze woj. świętokrzyskiego związana z kontrolą przedsiębiorców, również praca biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego, budynek może stwarzać problemy
  dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada windy oraz odpowiednio dostosowanej toalety.

  Inne
  Narzędziami pracy są: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub w przemyśle spożywczym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B i praktyczne prowadzenie pojazdu.

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych przepisów z zakresu prawa żywnościowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu technologii żywności i towaroznawstwa,
 • posiadanie książeczki sanitarnej,
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, interpretacji przepisów prawnych, dokładność, systematyczność, dyspozycyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz o praktycznym prowadzeniu pojazdu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Zagnańska 91
  25-558 Kielce

Inne informacje:

  1. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
  2. W aplikacji prosimy podać nr ogłoszenia 179744 oraz dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRACY 179744– STARSZY INSPEKTOR WYDZIAŁU KONTROLI”,
  3. Oferty otrzymane po terminie nie zostaną rozpatrzone (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o kolejnych etapach naboru, a lista osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz informacja o terminie postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie BIP WIJHARS w Kielcach,
  4. Dokumenty kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone,
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 362 69 64,
  6. Wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: wynagrodzenie zasadnicze brutto 2868 zł.
  7. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Prosimy o składanie oświadczeń według poniższego wzoru:
  „Oświadczam, że:
  – nie byłem skazany/nie byłam skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  – korzystam z pełni praw publicznych,
  – posiadam obywatelstwo polskie”.
  8. Prosimy składać dokumenty wyłącznie w formie wymaganej w ogłoszeniu (nie załączać kopi dowodu osobistego oraz dokumentu prawa jazdy).