Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw archiwum

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  ul. Żółkiewskiego 17
  05-075 Warszawa Wesoła

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wesoła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące prowadzenie archiwum zakładowego w tym przyjmowanie i porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • rozmieszczanie akt w magazynach,
 • udzielanie informacji dotyczącej archiwizacji, wypożyczanie dokumentacji z magazynów,
 • wydzielanie i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie, w pomieszczeniach archiwalnych akt papierowych, praca na wysokości do ok. 2 m, wysiłek fizyczny. Kontakt z kurzem mogący powodować alergie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym min. 4godz. dziennie, pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Kontakt z kurzem w magazynach, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • znajomość instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnej (Roz.Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011r.),
  • znajomość sposobu klasyfikowania dokumentacji w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt (Roz.Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011r.)
  • znajomość przepisów Kpa

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na stanowisku archiwisty min.1 rok,
 • specjalistyczne kursy z zakresu archiwistyki,
 • znajomość w zakresie zabezpieczania materiałów archiwalnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentów potwierdzających wszystkie okresy zatrudnienia oraz posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ŻÓŁKIEWSKIEGO 17
  05-075 WARSZAWA

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Będziemy kontaktować się tylko z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszych etapów ( koniecznie prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej). Brak odpowiedzi do 25-09-2015 r. będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.