Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw bhp i p.poż.
 • samodzielne stanowisko pracy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  85-018 Bydgoszcz ul. P. Skargi 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp i p.poż oraz zgłaszanie stosownych wniosków w tym zakresie.
 • 2. Informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz sporządzanie okresowych analiz stanu bhp i p.poż.
 • 3. Udział w opracowywaniu wewnętrznych normatywów dot. bhp i p.poż sprawowanie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp i p.poż.
 • 4. Prowadzenie spraw związanych z wypadkami w pracy.
 • 5. Ocena ryzyka zawodowego.
 • 6. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników w zakresie bhp i p.poż.
 • 7. Prowadzenie spraw związanych z profilaktycznymi badaniami lekarskimi.
 • 8. Opracowywanie planu ewakuacyjnego w razie wystąpienia pożaru na terenie WIOŚ w Bydgoszczy oraz w Delegaturach w Toruniu i Włocławku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
  Praca wymagająca dobrej komunikatywności.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy, praca na drugim piętrze. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp i ppoż. ( dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe doświadczenie zawodowe nie jest wymagane zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla starszego inspektora określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w spra
  • • posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania czynności z zakresu p.poż. zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 Nr 17, poz. 1380 ze zm.),
  • • znajomość przepisów i zasad bhp i p.poż.

wymagania dodatkowe

 • • umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • • umiejętność analitycznego myślenia i efektywnego komunikowania się
 • • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopie odbytych staży
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  17-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:


  Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
  Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odbierane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.