Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw kontroli
 • w Dziale Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  ul. Langiewicza 26
  35-101 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przemyśl
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Przemyślu
  Pl. Dominikański 3
  37-700 Przemyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestnictwo w kontrolach podmiotów korzystających ze środowiska w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, opłaty produktowej i depozytowej, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu ustalenia stanu faktycznego i zapewnienia przestrzegania wymagań prawnych,
 • weryfikacja prezentacji wyników samokontrolnych badań wód podziemnych, w celu sprawdzenia czy odpowiadają wymaganym warunkom,
 • współuczestnictwo w postępowaniach administracyjnych, samodzielne przygotowywanie projektów decyzji, wystąpień i zarządzeń pokontrolnych oraz innych dokumentów lub zbiorczych opracowań, w celu załatwienia sprawy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu i w terenie,
  – praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
  – nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – praca w pozycji wymuszonej – siedzącej,
  – kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy mieści się na 1 piętrze,
  – budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach – I-piętrowy budynek,
  – brak windy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska
  • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
  • znajomość przepisów ustawy o odpadach
  • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Word, Excel, Access)
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe – ochrona środowiska lub inżynieria środowiska
 • doświadczenie zawodowe w obszarze stosowania przepisów o ochronie środowiska

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków lub inne dokumenty, z których wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania)
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Langiewicza 26
  35-101 Rzeszów
  Z dopiskiem: „Rekrutacja – Przemyśl”

Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej www.bip.wios.rzeszow.pl).
  Wykaz kandydatów, których oferty spełniły wymagania formalne zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie wraz z terminem kolejnego etapu rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dokumenty aplikacyjne kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale nie zatrudnionych, podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływanie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

  Metody i techniki stosowane w naborze:
  – weryfikacja formalna dokumentów,
  – sprawdzian wiedzy:
  * pisemny – w przypadku zakwalifikowania więcej niż 10 kandydatów,
  * ustny – w przypadku zakwalifikowania mniejszej liczby osób – podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  – próbki pracy – sprawdzające umiejętność obsługi komputera,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowany termin zatrudnienia: maj 2016 r.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod
  nr tel. 17 850 56 23.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.