Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz udostępniania informacji o środowisku
 • w Wydziale Monitoringu Środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  ul. Langiewicza 26
  35-101 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie w komputerowych bazach danych, aktualizacja, weryfikacja oraz archiwizacja wyników badań i pomiarów stanu środowiska w zakresie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych, terminowego przekazania wyników do bazy krajowej i udostępniania informacji o środowisku,
 • współuczestnictwo w opracowaniu wojewódzkich i lokalnych projektów programów monitoringu środowiska w celu określenia zakresu i sposobu realizacji zadań zawartych w krajowym wieloletnim programie Państwowego Monitoringu Środowiska,
 • analiza wyników pomiarów i badań wykonywanych przez inne jednostki, uczestniczące w Państwowym Monitoringu Środowiska, w celu wykorzystania ich do ocen stanu środowiska oraz udostępniania informacji o środowisku,
 • współuczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań, zestawień, informacji, raportów wojewódzkich i powiatowych oraz opracowań tematycznych, ocen i opinii przeznaczonych do wykorzystania przez inne organy administracji oraz w celu informowania społeczeństwa o stanie środowiska.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu i w terenie,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
  – kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy mieści się na III piętrze,
  – budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach – 3-piętrowy budynek, brak windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z ochroną środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne,
  • znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty, z których wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  ul. Langiewicza 26
  35-101 Rzeszów
  Z dopiskiem: „Rekrutacja – Monitoring”

Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej www.bip.wios.rzeszow.pl).
  Wykaz kandydatów, których oferty spełniły wymagania formalne zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie wraz z terminem kolejnego etapu rekrutacji.
  Dokumenty aplikacyjne kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dokumenty aplikacyjne kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale nie zatrudnionych, podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po upływanie
  3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

  Metody i techniki stosowane w naborze:
  – weryfikacja formalna dokumentów,
  – sprawdzian wiedzy:
  * pisemny – w przypadku zakwalifikowania więcej niż 10 kandydatów,
  * ustny – w przypadku zakwalifikowania mniejszej liczby osób – podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  – próbki pracy – sprawdzające umiejętność obsługi komputera,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Planowany termin zatrudnienia: październik 2015 r.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr tel. 17 850 56 23.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.