Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw konsultacji w zakresie zabytkowej zieleni
 • Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych i Ruchomych – IZNR

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w prowadzeniu konsultacji merytorycznych przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych w odniesieniu do zabytków nieruchomych;
 • współudział w konsultacjach przygotowanych przez pracowników Wydziału IZNR projektów zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenie i wykonanie prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian, które mogą by wprowadzone w tym zabytku;
 • współudział w konsultacjach merytorycznych w sprawach przeniesienia w odpowiednie miejsca pamiątek o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej z terenu cmentarza oraz w sprawach dotyczących ochrony krajobrazu kulturowego, w szczególności ustanowienia obszarów ochrony konserwatorskiej rezerwatów i parków kulturowych;
 • współudział w konsultacjach w sprawach usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • współudział w kontrolach przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami przez właścicieli lub posiadaczy obiektu zabytkowego;
 • współudział w terenowych inspekcjach zabytków nieruchomych w celu merytorycznej konsultacji dot. stanu zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno – własnościowego obiektów, zgłaszanie WKZ wniosków w związku z inspekcjami;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. praca administracyjno – biurowa;
  2. praca w terenie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy:
  1. praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
  2. ograniczona możliwość poruszania się po budynku – brak wind, podjazdu, drzwi o odpowiedniej szerokości,
  3. zmienne warunki atmosferyczne pracy w terenie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: architektura krajobrazu, leśnictwo, ochrona środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość Prawa budowlanego;
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
  • znajomość ustawy o opłacie skarbowej;
  • znajomość ustawy o ochronie przyrody;
  • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  • prawo ochrony środowiska;
  • znajomość rozporządzeń i innych aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

wymagania dodatkowe

 • kursy, szkolenia bhp, p.poż;
 • umiejętność organizowania pracy własnej i stosowania przepisów dotyczących organizacji i zadań Urzędu;
 • umiejętność oceny i analizy problemów i spraw w różnych aspektach;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny, fax);
 • znajomość języka niemieckiego/angielskiego na poziomie podstawowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  12-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Podwale 1
  10-076 Olsztyn

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie
  w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń zawierających własnoręczny podpis aplikanta.
  Lista osób spełniająca wymogi formalne zostanie udostępniona w siedzibie Urzędu oraz w BIP Urzędu na stronie internetowej www.bip.wuoz.olsztyn.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci/ kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie jego przeprowadzenia.
  Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu w terminie nie wcześniej niż 30 dni od zakończenia rekrutacji.
  Prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko Starszego inspektora ds. konsultacji
  w zakresie zabytkowej zieleni.”
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (89) 521-85-32.