Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw zabytkowej zieleni
 • Wydziale Zabytków Nieruchomych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
  ul. Nowy Świat 18/20
  00-373 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie
 • Warszawa i województwo mazowieckie
  00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 18/20 oraz praca na terenie województwa mazowieckiego (wyjazdy w teren)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi bieżące inspekcje zabytkowych cmentarzy, parków i ogrodów w celu stwierdzenia stanu zachowania, sposobu i prawidłowości użytkowania, stanu prawno-własnościowego, oceny zakresu i prawidłowości wykonywanych prac konserwatorskich, renowacyjnych, potwierdzone protokołem z inspekcji oraz zgłoszonymi do kierownika wnioskami
 • Prowadzi działania w celu przygotowania projektów postanowień i decyzji w sprawie prac przy zabytkowych cmentarzach i zabytkowej zieleni
 • Przygotowuje opinie i zalecenia konserwatorskie w celu uzgodnienia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowuje opinie i zalecenia konserwatorskie w celu dostarczenia materiałów do projektowania na terenach objętych ochroną na wniosek inwestorów lub z urzędu oraz bada zgodność projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i lokalizacji celu publicznego zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi
 • Prowadzi sprawy związane z opiniowaniem dokumentacji konserwatorskiej oraz wydawaniem pozwoleń na prace przy zabytkowych cmentarzach, parkach, ogrodach. Prowadzi inspekcje obiektów, w których realizowane są prace konserwatorskie, restauratorskie i renowacyjne, w celu stwierdzenia zgodności z uzgodnioną dokumentacją oraz potwierdzenia zakresu wykonanych prac zakończone sporządzeniem pro
 • Przygotowuje, dostarcza dane w celu ustalenia zakresu ochrony i zgłasza wnioski dotyczące kwalifikacji do wpisania zabytkowego parku, ogrodu czy alei do rejestru zabytków, przygotowuje projekty decyzji wraz z załącznikami
 • Współpracuje z administracją publiczną, stowarzyszeniami, związkami wyznaniowymi a także osobami fizycznymi i prawnymi w celu wymiany informacji
 • Współpracuje z innymi stanowiskami pracy w zakresie wymiany informacji. Współuczestniczy w tworzeniu planów, opracowań, raportów, baz danych, aktualizacji informacji w celu monitorowania stanu zachowania zabytkowych parków, ogrodów i cmentarzy oraz dostarcza aktualnych informacji do czynności podejmowanych przez innych pracowników

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca biurowa oraz w terenie,
  • opracowywanie projektów dokumentów, decyzji, pism,
  • praca w siedzibie urzędu/wydziału; praca poza siedzibą urzędu; wyjazdy służbowe celem oględzin obiektów,
  • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
  • uczestnictwo w kontrolach,
  • częsty kontakt z osobami z poza urzędu,
  • stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta,
  • podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
  • praca w ramach obowiązujących procedur.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca najczęściej na I piętrze budynku; Urząd znajduje się na parterze, I i II piętrze budynku,
  • narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, bindownica, aparat fotograficzny,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  • bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną – drzwi są dość masywne,
  • toaleta na I piętrze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
  • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe architekt krajobrazu, inżynier leśnik
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze i 1 rok w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o gospodarce nieruchomościami, o ochronie danych osobowych, o opłacie skarbowej; znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, o drogach publicznych

wymagania dodatkowe

 • brak

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie i umiejętności zawodowe wskazane w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa. Proszę składać dokumenty z podaniem numeru ogłoszenia i nazwą stanowiska. W przypadku dostarczenia ich osobiście, dokumenty proszę składać w Kancelarii urzędu. W przypadku dostarczenia dokumentów przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), liczy się data stempla pocztowego.

Inne informacje:

  Wyniki naboru, w tym poszczególnych jego etapów i ścieżki postępowania, są dostępne na stronie internetowej urzędu www.mwkz.pl (w zakładce „Praca i praktyki”) oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 18/20 (parter).
  Szczegółowych informacji dotyczących stanowiska udziela Wydział Zabytków Nieruchomych. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru. Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku pracy wynosi 2634,64 zł.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.