Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Rzeszowa
  ul. Bardowskiego 2
  35-005 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego
 • prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych z zakresu prawa budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • prowadzenie kontroli na terenie miasta Rzeszowa, praca biurowa przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1 piętro budynku, narzędzia pracy: komputer, samochód na wyposażeniu inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • bardzo dobra znajomość ustawy prawo budowlane, przepisów wykonawczych do w/w ustawy i dziedzin pokrewnych
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  • umiejętności redakcyjne, umiejętność działania w sytuacjach stresowych i bezprecedensowych

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera
 • doświadczenie na stanowisku w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Bardowskiego 2
  35-005 Rzeszów

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.