Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • w Wydziale Inspekcji Budowlanej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu
  ul. Oławska 25
  49-306 Brzeg

Miejsce wykonywania pracy:

 • Brzeg
 • i teren powiatu brzeskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowe i dorażne kontrole budów, robót budowlanych oraz utrzymania obiektów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i prawidłowego utrzymania obiektów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obiektów i robót budowlanych w celu doprowadzenia stwierdzonych nieprawidłowści do stanu zgodnego z prawem,
 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych w celu ustalenia ich przyczyn i czynności, które wyeliminują zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji,
 • przygotowywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli w celu sporządzenia odpowiednich sprawozdań,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu (teren powiatu brzeskiego), wyjazdy służbowe (szkolenia)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy,
  – inspektorat zlokalizowany na wysokim parterze budynku (budynek nie wyposażony w windę), toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w sprawach i postępowaniach prowadzonych przez Powiatowego Inspektora

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe (kierunek: budownictwo)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
  • prawo jazdy kat.B,
  • dobra znajomość przepisów: Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń związanych z ustawą Prawo budowlane,
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista, asertywność,
 • umiejętność pracy w warunkach stresowych,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych,
 • kopia prawa jazdy,
 • kopia świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu
  ul. Oławska 25
  49-306 Brzeg

Inne informacje:


  Zatrudnienie od 1 lipca 2016r.
  Kandydatki (kandydaci) spełniający wymagania niezbędne i zakwalifikowani do dalszej części naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.