Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kartuzach
  ul. Gdańska 21
  83-300 Kartuzy

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kartuzy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie oględzin i kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • przeprowadzanie obowiązkowych kontroli w przedmiocie dopuszczenia obiektów do użytkowania
 • weryfikacja dokumentów związanych z zakończeniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny powstania katastrofy budowlanej
 • prowadzenie rejestrów w programie ESTIMA w zakresie prowadzonych spraw

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu i w terenie (pow. kartuski)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W trakcie przeprowadzanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem oględzin i kontroli
  Inne
  Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe, urządzenie biurowe, budynek bez windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji arch. – bud. lub nadzorze budowlanym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane
  • znajomość ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
  • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  11-Listopada 3
  83-300 Kartuzy

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenia etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie, niekompletne i nie podpisane, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego procesu rekrutacji nie będą informowani. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.