Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor nadzoru budowlanego
 • do spraw budownictwa
 • Wydział Inspekcji Budowlanej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
  ul. Spychalskiego 13
  45-716 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole i teren woj. opolskiego
 • Opole i teren woj. opolskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowe i doraźne kontrole budów i robót budowlanych oraz utrzymania obiektów
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obiektów i robót budowlanych w celu doprowadzenia stwierdzonych nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem
 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych w celu ustalenia ich przyczyn i czynności, które wyeliminują zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
 • prowadzenie postępowań administracyjno-egzekucyjnych
 • przygotowywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli w celu sporządzenia odpowiednich zestawień i raportów
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
 • współpraca i przekazywanie informacji i wyjaśnień innym wydziałom

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w urzędzie
  – praca na terenie powiatu opolskiego
  – wyjazdy służbowe – szkolenia

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe i pomiarowe, samochód służbowy
  – praca na 1 piętrze budynku bez windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne
  bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w sprawach i postępowaniach prowadzonych przez Powiatowego Inspektora

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kpa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń związanych z w/w ustawami
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • zdolności mediacyjne i umiejętność przekonywania
  • komunikatywność, kultura osobista i asertywność
  • umiejętność pracy w warunkach stresowych
  • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Spychalskiego 13/109
  45-716 Opole

Inne informacje:

  Zatrudnienie od 04.01.2016 r.
  Kandydaci spełniający wymagania podstawowe i zakwalifikowani do do dalszej części naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty osób niezakwalifikowanych można odbierać w ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną zniszczone.